پس از ثبت درخواست ، گواهی حداکثر ظرف 2 روز کاری صادر می گردد